Check availability
 
         
Contact us      Book now      Special promotions      Gallery
.
 

REZULTATE GLASANJA na 18. redovnoj-elektronskoj sjednici Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.

Na osnovu člana 39., tačka 5, Zakona o privrednim društvima, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d., objavljuje snovu člana 39., tačka 5, Zakona o privrednim društvima, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d., objavljuje

REZULTATE GLASANJA na 18. redovnoj-elektronskoj sjednici Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.

Na Skupštini je 8 akcionara i ponomoćnika akcionara glasalo elektronskim putem

 

PREUZMITE REZULTATE GLASANJA

Promjena datuma održavanja 18. redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva

Na osnovu člana 36. i člana 36.b.  Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 32. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02- 1060/1   od 31.03.2020. godine, Odbor direktora objavljuje  obavještenje

O promjeni datuma održavanja
18. redovne sjednice Skupštine akcionara
 Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva

Za dan 29. (srijeda) 04.2020. godine, elektornskim putem sa nepromijenjenim Dnevnim redom objavljenim u štampanom mediju “Pobjeda” dana 12.03. i 13.03.2020.godine i na internet stranici Društva.

Skupština akcionara će se održati elektronskim putem. U radu Skupštine akcionara mogu učestvovati akcionari isključivo elektronskim putem, radi obezbjeđenja postupanja Društva u skladu sa članom 1., stav 1. tačka 3. Naredbe Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog COVID-19.

Obavještenje o promjeni datuma održavanja 18.redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva, biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici https://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/me/korporativne-novosti .

Akcionari Društva, da bi učestvovali u radu elektronske sjednice,  18. redovne Skupštine akcionara, dužni su dostaviti skeniranu ličnu kartu, skenirano punomoćje ovjereno u skladu sa Zakonom na mejl adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Dostavljanje navedenih dokumenata smatra se i prijavom za učešće na elektronskoj Skupštini akcionara.

Akcionari i punomoćnici akcionara se obavezuju da naknadno dostave original punomoćja i fotokopiju lične karte putem pošte.

Potrebnu dokumentaciju elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik akcionara je dužan dostaviti  najkasnije 6 dana (24.04.2020.godine) prije  održavanja elektonske sjednice, radi evidentiranja akcionara koji će prisustvovati sjednici. Akcionari ili punomoćnici akcionara  su dužni dostaviti mejl adresu i broj mobilnog telefona radi dobijanja povratnih infomacija.

Prisutni akcionari, za svrhu održavanja Skupštine akcionara elektronskim putem, smatraće se samo akcionari koji su dostavili tražena dokumenta  iz stava 4. ovog Obavještenja za učešće na Skupštini elektronskim putem.

Pravo na postavljanje pitanja Odboru direktora, a koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice Skupštine, ima akcionar ili punomoćnik akcionara putem mejla,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  najkasnije 4 dana (26.04.2020.) prije održavanja elektonske sjednice.

Odgovori na postavljena pitanja akcionara ili punomoćnika akcionara od strane Odbora direktora će biti dostavljena elektronskim putem najkasnije 2 dana (28.04.2020.) prije održavanja elektronske sjednice, na mejl adresu koju je akcionar ili punomoćnik akcionara dostavio.

Glasanje elektronskim putem akcionara ili punomoćnika akcionara može se obaviti na dan održavanja elektronske sjednice Skupštine, u periodu od 11:00 časova do  13:00 časova na mejl  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  pojedinačno za svaku predloženu Odluku. Glasanje se vrši na  glasačkim listićima koji će se nakon prijave dostaviti akcionaru na mejl adresu koju je akcionar prethodno dostavio.  

Obavještenje o promjeni datuma održavanja  18. redovne sjednice Skupštine akcionara  Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva, kao i materijal po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, biće objavljeno na  internet stranici Društva: https://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/me/korporativne-novosti, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara  mogu se dobiti na telefon  033/451-240 i 033/451- 311.

Nakon održavanja elektronske sjednice 18. redovne Skupštine akcionara, obavještenje o broju pristunih i usvojene Odluke biće objavljene na  već navedenoj internet stranici Društva.

U slučaju stabilizacije situacije u državi, sjednica Skupštine akcionara će se održati na uobičajen način istog dana (29. srijeda 04.2020.godine ) u hotelu “Palas” u Petrovcu  sa početkom u 13:00 časova, s tim da se i u slučaju održavanja Skupštine na redovan način, glasanje koje su akcionari izvršili elektornskim putem, prihvata i uzima u obzir kao valjano.

 

Materijal za 18 elektronsku sjednicu Skupštine akcionara HGBRA

                 ODBOR DIREKTORA    

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 36, stav 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 35, stav 1. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-790/4  od 10.03.2020. godine, saziva se Osamnaesta  redovna

 

SKUPŠTINA AKCIONARA
HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« A.D. BUDVA

Za dan 14. (utorak) 04.2020. godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Palas« u Petrovcu.

DNEVNI RED

  • Predlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja Menadžmenta za 2019.godinu.
  • Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019.godinu.
  • Upoznavanje sa Izvještajem  revizora za 2019. godinu;
  • Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
  • Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
  • Predlog Odluke o imenovanju  revizora Društva za 2020.godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, osim tačke 5. koja se  donosi  kumulativnim glasanjem, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni  putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine  ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i Predloge odluka koje će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u Turističkom naselju »Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, od 16.03.2020.godine.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara  (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 9,30 do 10,30 časova  na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na  internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com/korporativne novosti, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara  mogu se dobiti na telefon  033/451-240 i 033/451- 311.

preuzeti poziv

ODBOR DIREKTOR

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Komisija za zakup poslovnih prostora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva, objavljuje

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Pozivaju se pravna i fizička lica da se prijave na javnu aukciju za izdavanje poslovnih prostora i zemljišta u sezoni 2019. godine, u hotelima: “Slovenska plaža”, “Aleksandar” i “Palas”.

Prije zvaničnog učešća, na osnovu prijave, zainteresovana lica mogu preuzeti kompletan materijal u vezi sa zakupom poslovnih prostora i zemljišta, u prostorijama Pravnog sektora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d., u roku od 3 dana od dana objavljivanja javnog poziva (odnosno do 11.04. 2019. godine), u vremenu od 11.00 do 14.00 časova.

Materijal sadrži: nazive poslovnih prostora, kvadraturu, vrijeme trajanja zakupa, početnu cijenu, kao i pravila o učešću na javnoj aukciji.

Materijal iz prethodnog stava se može pogledati i na sajtu Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d., www.hgbudvanskarivijera.com

Zainteresovanim licima materijal se može dostaviti i putem mejla. Prijava na javni poziv se podnosi pisanim putem, u roku od 5 radnih dana od dana od isteka roka za preuzimanje dokumentacije (od 11.04. do 16.04. 2019. godine), direktno na Arhivi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. ili putem pošte.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Javna aukcija će se održati dana 19.04. 2019. godine u hotelu “Mogren” u Budvi (restoran “Makarul”, na prvom spratu), u 10.00 časova.

Kontakt telefoni za sve informacije su: 033/451-311 i 068 866 035.
Mejl: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PREUZETI DOKUMENTACIJU

Page 1 of 11

 

 

BUDVA WEATHER
Copyright © 2012 Hotelska grupa Budvanska rivijera.
Sva prava zadržana.
EV SSL