Verfügbarkeit prüfen
 
         
Kontaktieren Sie uns      Buchen Sie jetzt      Spezielle Angebote      Galerie
.
 

Javni poziv za dostavljanje ponuda sistemom zatvorene koverte za zakup zemljišta za parking u Turističkom naselju „Slovenska plaža“

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“a.d.
Broj: 04/1 - 1688
Buva, 05.06. 2020. godina

 

Javni poziv
za dostavljanje ponuda sistemom zatvorene koverte za zakup zemljišta za parking
 u Turističkom naselju „Slovenska plaža“

 

Predmet zakupa:

Uređeno zemljište za parking  u Budvi, ispred upravne zgrade i recepcije TN „Slovenska plaža“ na kat.parceli 1442, 1445 KO Budva, pokriveni dio na kat.parceli 1442/7 KO Budva sa objektom „Kula“ na kat.parceli 1438/1 površine 3,70 m2.

Uređeno zemljište za parking je privedeno namjeni na način što je svako parking mjesto obilježeno i propisano, izgrađeno, sa asfaltiranim  prilazima i zelenim površinama.

Zemljište  za parking  i objekat „Kula“  izdaje se u viđenom stanju, na određeno vrijeme počev od 15.06.2020.godine do 30.03.2021.godine.

Početna cijena zakupnine za navedeni period iznosi 57.851,50€ + PDV, 12.148,50€, što ukupno iznosi 70.000,00€ i plaća se u 3 rate, na način što se I rata plaća odmah nakon potpisivanja ugovora, u iznosu od 40% od postignute cijene, II rata do 15.07.2020.godine, u iznosu od 30% od postignute cijene, a III rata, u iznosu od 30% od postignute cijene do 15.08.2020.godine.

Zakupac je dužan da obezbijedi garanciju banke za II i III ratu naplativu 15.07. i 15.08.2020.godine

Obaveze ponuđača:

 • obezbijedi automatizovani (elektronski) sistem naplate parkinga;
 • da ustupi zakupodavcu 40 propusnica bez naknade;
 • mjesečna karta za vozila zaposlenih kod zakupodavca iznosi 5,00€;
 • za goste hotela dnevna karta iznosi 4,00€;
 • autobusi koji dovode goste i vozila za dostavu hrane i pića u hotelu, imaju besplatan termin od 30 minuta;
 • ponuđač refundira zaradu za jednog zaposlenog koji održava  čistoću kompletnog parkinga.
 • Sve obaveze prema nadležnim državnim organima koji se odnose na zakup zemljišta za parking, padaju na teret ponuđača.

Uslovi za prijavu na javni poziv:

Pravo učešća  na ovaj javni poziv imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Crne Gore. Pravna lica su dužna dostaviti prilikom podnošenja ponude Izvod iz CRPS, poresku prijavu, žiro račun, PIB, adresu i kontakt telefon.

Učesnici po Javnom pozivu dužni su dostaviti pisanu ponudu u zatvorenoj koverti na adresu Hotelska grupa „Budvanska rivijera“a.d. Budva, Trg  slobode 1 , sa naznakom „Komisiji za zakup – Ne otvaraj“. Ponuda se dostavlja neposredno na Arhivi Društva, radnim danima, u periodu od 09.00 do 14.00 časova, u roku od 5 dana od dana objave javnog poziva u dnevnoj štampi, odnosno od 08.06. do 12.06.2020.godine. Komisija će prispjele ponude razmatrati dana 12.06.2020. godine u 14.00 časova u prostorijama Uprave Društva. Otvaranju ponuda od strane Komisije mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi ovlašćeni punomoćnici.

Uz ponudu se dostalja potvrda o izvršenoj uplati depozita na ime učešća na Javni poziv za zakup zemljišta za parking na iznos od 700,00 €, odnosno 1% početne cijene, na žiro račun Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., br. 530-4526-15 kod NLB Banke, sa naznakom „učešće na javnom pozivu za parking“.

Sredstva koja su uplaćena kao depozit vraćaju se u istom iznosu učesnicima koji nijesu ostvarili pravo zakupa, a prvorangiranom će se taj iznos uračunati u I ratu zakupnine. Ugovor mora biti potpisan u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko više prospjelih ponuda ima istu ponuđenu cijenu, kao najpovoljnija prihvatiće se ponuda u postupku žrijebanja.

U slučaju odustanka bez osnova ili nepotpisivanja ugovora u predviđenom roku, nakon donešene odluke od strane Komisije, depozit se ponuđaču ne vraća, nego ga zadržava zakupodavac, a Komisija može donijeti odluku da se ugovor zaključi sa sljedećim rangiranim ponuđačem. 

Ponude dostavljene nakon isteka roka, koje je određeno ovim javnim pozivom ili ponude bez dokaza o uplati, neće se razmatrati.

Svi ponuđači prije podnošenja ponude imaju  pravo na informacije od strane nadležne službe  Zakupodavca, kao  neposredni pregled zemljišta predviđenog za zakup, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova ili na telefon 033 451 311 ili 068 866 035.

REZULTATE GLASANJA na 18. redovnoj-elektronskoj sjednici Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.

Na osnovu člana 39., tačka 5, Zakona o privrednim društvima, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d., objavljuje snovu člana 39., tačka 5, Zakona o privrednim društvima, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d., objavljuje

REZULTATE GLASANJA na 18. redovnoj-elektronskoj sjednici Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.

Na Skupštini je 8 akcionara i ponomoćnika akcionara glasalo elektronskim putem

 

PREUZMITE REZULTATE GLASANJA

Promjena datuma održavanja 18. redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva

Na osnovu člana 36. i člana 36.b.  Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 32. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02- 1060/1   od 31.03.2020. godine, Odbor direktora objavljuje  obavještenje

O promjeni datuma održavanja
18. redovne sjednice Skupštine akcionara
 Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva

Za dan 29. (srijeda) 04.2020. godine, elektornskim putem sa nepromijenjenim Dnevnim redom objavljenim u štampanom mediju “Pobjeda” dana 12.03. i 13.03.2020.godine i na internet stranici Društva.

Skupština akcionara će se održati elektronskim putem. U radu Skupštine akcionara mogu učestvovati akcionari isključivo elektronskim putem, radi obezbjeđenja postupanja Društva u skladu sa članom 1., stav 1. tačka 3. Naredbe Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog COVID-19.

Obavještenje o promjeni datuma održavanja 18.redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva, biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici https://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/me/korporativne-novosti .

Akcionari Društva, da bi učestvovali u radu elektronske sjednice,  18. redovne Skupštine akcionara, dužni su dostaviti skeniranu ličnu kartu, skenirano punomoćje ovjereno u skladu sa Zakonom na mejl adresu Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Dostavljanje navedenih dokumenata smatra se i prijavom za učešće na elektronskoj Skupštini akcionara.

Akcionari i punomoćnici akcionara se obavezuju da naknadno dostave original punomoćja i fotokopiju lične karte putem pošte.

Potrebnu dokumentaciju elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik akcionara je dužan dostaviti  najkasnije 6 dana (24.04.2020.godine) prije  održavanja elektonske sjednice, radi evidentiranja akcionara koji će prisustvovati sjednici. Akcionari ili punomoćnici akcionara  su dužni dostaviti mejl adresu i broj mobilnog telefona radi dobijanja povratnih infomacija.

Prisutni akcionari, za svrhu održavanja Skupštine akcionara elektronskim putem, smatraće se samo akcionari koji su dostavili tražena dokumenta  iz stava 4. ovog Obavještenja za učešće na Skupštini elektronskim putem.

Pravo na postavljanje pitanja Odboru direktora, a koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice Skupštine, ima akcionar ili punomoćnik akcionara putem mejla,   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  najkasnije 4 dana (26.04.2020.) prije održavanja elektonske sjednice.

Odgovori na postavljena pitanja akcionara ili punomoćnika akcionara od strane Odbora direktora će biti dostavljena elektronskim putem najkasnije 2 dana (28.04.2020.) prije održavanja elektronske sjednice, na mejl adresu koju je akcionar ili punomoćnik akcionara dostavio.

Glasanje elektronskim putem akcionara ili punomoćnika akcionara može se obaviti na dan održavanja elektronske sjednice Skupštine, u periodu od 11:00 časova do  13:00 časova na mejl  Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ,  pojedinačno za svaku predloženu Odluku. Glasanje se vrši na  glasačkim listićima koji će se nakon prijave dostaviti akcionaru na mejl adresu koju je akcionar prethodno dostavio.  

Obavještenje o promjeni datuma održavanja  18. redovne sjednice Skupštine akcionara  Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva, kao i materijal po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, biće objavljeno na  internet stranici Društva: https://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/me/korporativne-novosti, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara  mogu se dobiti na telefon  033/451-240 i 033/451- 311.

Nakon održavanja elektronske sjednice 18. redovne Skupštine akcionara, obavještenje o broju pristunih i usvojene Odluke biće objavljene na  već navedenoj internet stranici Društva.

U slučaju stabilizacije situacije u državi, sjednica Skupštine akcionara će se održati na uobičajen način istog dana (29. srijeda 04.2020.godine ) u hotelu “Palas” u Petrovcu  sa početkom u 13:00 časova, s tim da se i u slučaju održavanja Skupštine na redovan način, glasanje koje su akcionari izvršili elektornskim putem, prihvata i uzima u obzir kao valjano.

 

Materijal za 18 elektronsku sjednicu Skupštine akcionara HGBRA

                 ODBOR DIREKTORA    

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 36, stav 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 35, stav 1. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-790/4  od 10.03.2020. godine, saziva se Osamnaesta  redovna

 

SKUPŠTINA AKCIONARA
HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« A.D. BUDVA

Za dan 14. (utorak) 04.2020. godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Palas« u Petrovcu.

DNEVNI RED

 • Predlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja Menadžmenta za 2019.godinu.
 • Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019.godinu.
 • Upoznavanje sa Izvještajem  revizora za 2019. godinu;
 • Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
 • Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
 • Predlog Odluke o imenovanju  revizora Društva za 2020.godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, osim tačke 5. koja se  donosi  kumulativnim glasanjem, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni  putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine  ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i Predloge odluka koje će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u Turističkom naselju »Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, od 16.03.2020.godine.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara  (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 9,30 do 10,30 časova  na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na  internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com/korporativne novosti, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara  mogu se dobiti na telefon  033/451-240 i 033/451- 311.

preuzeti poziv

ODBOR DIREKTOR

Seite 1 von 11

 

 

BUDVA WEATHER
Copyright © 2012 Hotelska grupa Budvanska rivijera.
Sva prava zadržana.
EV SSL