Provjeri raspoloživost
 
         
Kontakt      Rezerviši      Specijalna akcija      Galerija
Image1\
 

Održana 15. redovna Skupština akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera

Na danas održanoj 15.redovnoj Skupštini akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera u hotelu Mogren, razmatrane su predložene tačke dnevnog reda.

Na sjednici su usvojeni godišnji finansijski iskazi uz izvještaj o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2016.godinu uz izvještaj nezavisnog revizora za prošlu godinu.

U dijelu razmatranja odabira revizorske kuće za 2017. Godinu, Skupština je donijela odluku da se za eksternog revizora izabere KPMG d.o.o. iz Podgorice.

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na današnjoj redovnoj godišnjoj sjednici akcionara istekao je mandat dosadašnjim članovima Odbora direktora.

Za novi sastav Odbora direktora Kompanije izabrani su: Saša Radović, Draško Krivokapić, Ratko Vukotić, Vladimir Sekulić i Jovan Purar.

U izvještajima o poslovanju Hotelske grupe na današnjoj Sjednici akcionara 2016.godina je svrstana u red uspješnijih obračunskih perioda u posljednjih nekoliko godina.

Konstatovani su pozitivni poslovni pokazatelji fizičkog i finansijskog obima prometa u odnosu na 2015.godinu.

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA 2017

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 39, stav 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 35, stav 1. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-1310/3 od 06.04.2017. godine, saziva se

PONOVLJENA PETNAESTA SKUPŠTINA AKCIONARA HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« A.D. BUDVA

Za dan 21. (petak) 04.2017. godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Mogren« u Budvi.

DNEVNI RED

1. Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2016.godinu:
2. Upoznavanje sa Izvještajem revizora za 2016. godinu;
3. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
4. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
5. Predlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2017.godinu;
6. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjesečne naknade za rad i bonusa članova

Odbora direktora. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, osim tačke 4. koja se donosi kumulativnim glasanjem.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i Predloge odluka koje će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u Turističkom naselju »Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, od dana objavljivanja Saziva.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 10 do 10.30 časova na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Ukoliko je na dostavljenom punomoćju za 15 redovnu sjednicu Skupštine akcionara naznačeno da isto važi samo za tu sjednicu, neophodno je za ponovljenu sjednicu, donijeti novo punomoćje.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 033/451-240 i 033/451- 311.

ODBOR DIREKTORA

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva - 2017

Komisija za zakup poslovnih prostora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva, objavljuje

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Pozivaju se pravna i fizička lica da se prijave na javnu aukciju za izdavanje poslovnih prostora i zemljišta u sezoni 2017. godine, u hotelima: “Slovenska plaža”, “Aleksandar” i “Palas”.

Prije zvaničnog učešća, na osnovu prijave, zainteresovana lica mogu preuzeti kompletan materijal u vezi sa zakupom poslovnih prostora i zemljišta, u prostorijama Pravnog sektora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d., u roku od 4 dana od dana objavljivanja javnog poziva (odnosno do 04.04. 2017. godine), u vremenu od 11.00 do 14.00 časova.

Materijal sadrži: nazive poslovnih prostora, kvadraturu, vrijeme trajanja zakupa, početnu cijenu, kao i pravila o učešću na javnoj aukciji.

Materijal iz prethodnog stava se može pogledati i na sajtu Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d., www.hgbudvanskarivijera.com/korporativne novosti.

Zainteresovanim licima materijal se može dostaviti i putem mejla.

Prijava na javni poziv se podnosi pisanim putem, u roku od 5 dana od dana od isteka roka za preuzimanje dokumentacije (od 06.04. do 11.04. 2017. godine), direktno na Arhivi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. ili putem pošte.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javna aukcija će se održati dana 19.04.2017. godine u hotelu “Mogren” u Budvi (banket sala), u 10.00 čas

Kontakt telefoni za sve informacije su: 033/451-311, 068 866 035 i 068 866 015.
Mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PRAVILA - preuzeti

OPISI POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJISTA - preuzeti

Strana 1 od 12

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Hotelska grupa Budvanska rivijera.
Sva prava zadržana.