Check availability
 
         
Contact us      Book now      Special promotions      Gallery
Image1\
 

DESETA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« AD BUDVA

Hotelska grupa“Budvanska rivijera“ a.d. SKUPŠTINA AKCIONARA Broj: 03 - 5970 Budva, 10.10.2018.godine Na osnovu člana 36, stav 2. i člana 40. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011 i 40/2011) i člana 35. i 39. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-5870/6 od 10.10. 2018.godine, saziva se

DESETA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« AD BUDVA

Za dan 12. (ponedjeljak ) 11. 2018. godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Palas« u Petrovcu.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Predlog odluke o imenovanju Revizora Društva za 2018.godinu.

Za usvajanje Odluke po predloženom Dnevnom redu potrebna je apsolutna većina.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Akcionari mogu izvršiti uvid u Predlog odluke koju će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u T.N.«Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, počev od 16.10. 2018.godine.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 10:00 do 10:30 časova neposredno pred početak Skupštine na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja i lične isprave.

Shodno zakonskoj odredbi obavještenje o sazivanju Skupštine biće objavljeno na internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 033/451-240 i 033/451- 311.

ODBOR DIREKTORA
PREDSJEDNIK
Saša Radović s.r.

REZULTATE GLASANJA na 9. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara

Na osnovu člana 39., tačka 5, Zakona o privrednim društvima, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d., objavljuje

REZULTATE GLASANJA
na 9. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., održane 25.07.2018.godine

Na Skupštini su9prisutnih akcionara i ponomoćnika akcionara glasali, kako slijedi:

1. Predlog odluke o usvajanju Elaborata o procjeni tržišne vrijednosti imovine, obaveza i kapitala Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. na 30.09.2017. i ažurirane vrijednosti na 31.12.2017.godine. “

  • ZA” 7.235.687 ili 100 %
  • PROTIV” 0 ili 0 %

Sekretar Društva
Jovo Đurašević

Saopštenje sa Skupštine akcionara od 25.07.2018.

Danas je održana 9.vanredna sjednica Skupštine akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera kojoj je prisustvovalo devet akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 89,21% od ukupnog broja akcija.

Na dnevnom redu sjednice bio je Predlog odluke o usvajanju procjene tržišne vrijednosti imovine, obaveza i kapitala Društva.

Na sugestiju Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte u Vladi Crne Gore Hotelska grupa Budvanska rivijera je pristupila procesu izrade izvještaja o procjeni vrijednosti Društva.

Za potrebe analize i izrade izvještaja angažovana je renomirana procjeniteljska kuća Privredno društvo PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. (PWC) iz Beograda koja je ove dokumente radila u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i međunarodnim standardima procjene vrijednosti.

Elaborat je rađen u periodu od novembra 2017. do juna 2018. I na njega je pozitivno mišljenje dao i eksterni revizor KPMG d.o.o.

Ovaj izvještaj će se koristiti za potrebe finansijskog izvještavanja za 2018.godinu.

Na sjednici je jednoglasno usvojen Predlog odluke o usvajanju procjene tržišne vrijednosti imovine, obaveza i kapitala Kompanije.

PR SLUŽBA

DEVETA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« AD BUDVA

Na osnovu člana 36, stav 2. i člana 40. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011 i 40/2011) i člana 35. i 39. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-2960/4  od 06.06. 2018.godine, saziva se  

DEVETA VANREDNA  SKUPŠTINA AKCIONARA
HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« AD BUDVA

Za dan 25. (srijeda ) 07. 2018. godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Palas« u Petrovcu.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

  • Predlog odluke o usvajanju Elaborata o procjeni tržišne vrijednosti imovine, obaveza i kapitala Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. na 30.09.2017. i ažurirane vrijednosti na  31.12.2017.godine.

Za usvajanje Odluka po predloženom Dnevnom redu potrebna je apsolutna većina.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni  putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine  ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal i Predlog odluke koju će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u T.N.«Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, počev od 26.06. 2018.godine.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara  (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 9:30 do 10:30 časova neposredno pred početak Skupštine na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja i lične isprave.

Shodno zakonskoj odredbi obavještenje o sazivanju Skupštine biće objavljeno na  internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara  mogu se dobiti na telefon  033/451-240 i 033/451- 311.

 

                                                                                           ODBOR DIREKTORA  
                                                            PREDSJEDNIK    
Saša Radović s.r.   

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY

The aim of this policy is to confirm, in a clear and unequivocal manner, the commitment of the Budvanska rivijera Hotel Group to carry out and continuously improve its business operations in accordance with the requirements of the following international standards:
ISO 9001:2015 (Quality Management Systems),
ISO 14001:2015 (Environmental Management Systems) and
ISO 22000:2005 (Food Safety Management Systems),
in line with its general business orientation and the principles of a successful and responsible business entity, aware of the importance of its role in the society, whilst respecting the needs of other stakeholders.
High commitment of the Budvanska rivijera Hotel Group to the fulfilment of the above mentioned standards, setting of objectives that are in compliance with them and participation of all employees in their fulfilment, all contribute to a business management that ensures:

  1. in terms of products and services, the compliance with requirements and expectations of stakeholders, including requirements related to laws and regulations,
  2. identification and provision of resources and education necessary for implementation of this policy,
  3. supply of products and services compliant with requirements of our clients and stakeholders,
  4. development of a long-term and good business relation with partners and suppliers,
  5. an efficient use of resources, waste reduction and inclusion of care for the environment in all aspects of our work,
  6. fulfilment of any requirements related to the preparation and serving of products in terms of their health safety and to the food safety management.

A continuous improvement of performances of the organization and of the integrated management system are the basis for acquiring competitive advantage, achieving and maintaining trust of stakeholders and positioning the Budvanska rivijera Hotel Group at the very top of the Montenegrin and regional hotel companies.
With adequate planning and management of our processes, we pay special attention to environmental protection, primarily by improving the environmental management system, reduction of harmful impacts and preserving natural resources.
This policy represents the framework for establishing and re-examining integrated management system objectives and it is the expression of the top management’s commitment to periodically re-examine its efficiency and continuously strive to bring improvements. The Company’s management also commits itself to ensure the resources necessary for implementation of the adopted policy and previously defined integrated management system objectives.
The Budvanska rivijera Hotel Group made sure to make this policy available to all relevant stakeholders, for their information and understanding.
IBudva,                                                               

      Executive Director
                                                            Katarina Kažanegra

Page 1 of 9

 

 

 

palas-wedding-1

BUDVA WEATHER
Copyright © 2012 Hotelska grupa Budvanska rivijera.
Sva prava zadržana.
EV SSL